Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα

Cyprus Investment Program

 

Με βάση το αναθεωρημένο «Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα », οι επενδυτές, μη μέλη της ΕΕ και οι οικογένειές τους μπορούν να αποκτήσουν την Κυπριακή Ιθαγένεια επενδύοντας με βάση την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας ημερομηνίας 21 Μαΐου 2018.


ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ:

 • Ο αιτητής πρέπει, πριν από τη διαδικασία πολιτογράφησης, να κατέχει άδεια διαμονής στη Κυπριακή Δημοκρατία για περίοδο 6 μηνών. (Σε περίπτωση που δεν διαθέτει ήδη  Άδεια Προσωρινής Διαμονής)
 • ΤΑΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Ο αναμενόμενος χρόνος εξέτασης και έγκρισης της άδειας είναι εντός 6 (έξι) μηνών.
 • Επένδυση ύψους €2 εκατομμυρίων (πλέον ΦΠΑ εάν υπάρχει/εφαρμόζεται) σε μια Μονοκατοικία ή σε μια επιλογή από Οικιστικά Ακίνητα. Η επένδυση στη κατοικία  πρέπει να διατηρηθεί από τον επενδυτή για περίοδο τουλάχιστον 3 ετών. Μετά τη παρέλευση 3 ετών, ο/η επενδυτής έχει το δικαίωμα να πωλήσει το ακίνητο του/της, ωστόσο υποχρεούται  να διατηρήσει στην κατοχή του/ης εφ' όρου ζωής τουλάχιστον ένα ακίνητο αγοραίας αξίας τουλάχιστον €500.000, (πλέον ΦΠΑ).
 • (Θα αρχίσει μετά την έκδοση της πολεοδομικής άδειας)
 • Οι γονείς του επενδυτή έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για απόκτηση Κυπριακής Υπηκοότητας κατ’ εξαίρεση δεδομένου ότι έχουν προβεί σε επιπρόσθετη επένδυση σε οικιστικό ακίνητο αγοραίας αξίας τουλάχιστον €500.000, (πλέον ΦΠΑ).
 • Σημειώνεται ότι ο/η επενδυτής και οι γονείς του/της μπορούν να αποκτήσουν από κοινού μια κατοικία, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο της αγοραίας αξίας αυτού του οικιστικού ακινήτου είναι τουλάχιστον €1.000.000 (πλέον ΦΠΑ εάν υπάρχει/εφαρμόζεται).
 • Οποιοδήποτε ακίνητο(α) που αγοράστηκε κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 ετών θα μπορεί επίσης να συμπεριληφθεί στο απαιτούμενο ποσό της επένδυσης.
 • Δεν απαιτείται η φυσική παρουσία διαμονής του αιτητή στην Κύπρο πριν/μετά την έγκριση.
 • Σε περιπτώσεις που η επένδυση σχετίζεται με την αγορά ακινήτου ή ακινήτων υπό κατασκευή για τα οποία δεν έχει ακόμη εκδοθεί η Πολεοδομική Άδεια, η υποχρεωτική περίοδος 3 ετών διατήρησης της επένδυσης αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της Πολεοδομικής Άδειας. Η παρούσα ρήτρα ισχύει για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στις ή μετά τις 15/06/2018.
 • Θα διεξάγεται πλήρης έρευνα δέουσας επιμέλειας για τους αιτητές και η έκθεση δέουσας επιμέλειας η οποία θα  εκδίδεται μέσω διεθνούς αποδεκτής βάσης δεδομένων (π.χ. LexisNexis, World Check κ.λπ.) θα πρέπει να υποβάλλεται.

Γενικά Κριτήρια:

 • Η πληρωμή για την αγορά του ακινήτου πρέπει να προέρχεται από το εξωτερικό από νόμιμες πηγές.
 • Οι Αιτητές πρέπει να κατέχουν καθαρό ποινικό μητρώο από τον τόπο καταγωγής και τη χώρα διαμονής τους, εάν είναι διαφορετική, και το όνομά τους δεν πρέπει να περιλαμβάνεται στον κατάλογο των προσώπων των οποίων η ιδιοκτησία έχει διαταχθεί να παγοποιηθεί εντός της ΕΕ.


Βασικά πλεονεκτήματα:

 • Ελεύθερη μετακίνηση προσώπων.
 • Όλη η οικογένεια μπορεί να αποκτήσει την Κυπριακή Ιθαγένεια.
 • Ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων/υπηρεσιών/αγαθών.
 • Καμία απαίτηση για φυσική διαμονή/παρουσία στην Κύπρο.
 • Δικαίωμα εργασίας, διαμονής και αγοράς ακίνητης περιουσίας σε όλες τις 28 χώρες μέλη της ΕΕ.
 • Δικαίωμα ταξιδίου σε όλα τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς περιορισμούς θεωρήσεων (visa).
 • Οι κάτοχοι Κυπριακού Διαβατηρίου έχουν το δικαίωμα να ταξιδεύουν ελεύθερα (χωρίς βίζα) σε 171 χώρες.
 • Δικαίωμα στις κυβερνητικές παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Ωφέλεια από τα νόμιμα δικαιώματα ως Κύπριου πολίτη σε όσους γεννηθούν στη Κύπρο.